MultiFleet Logo

Решение за Анализ и Контрол

Система за управление на автопаркове

MultiFleet – иновативна платформа за мониторинг, управление и техническа поддръжка на автопаркове. Системата предоставя на мениджърите на компаниите най-добрите инструменти за контрол върху поддръжката и ремонта на превозните средства; разходите за гориво, гуми и резервни части; наблюдение на работата на водачите и проследяване чрез GPS.

GPS следене

Вградените GPS устройства предават информация относно изминато разстояние и ползвани маршрути, максимална и средна скорост, както и много допълнителна информация от различни сензори. Приложението дава възможност и за следене за отклонения от предварително дефинираните маршрути на движение и изготвянето на транспортни отчети.

Гориво

Горивото се отчита в приложението чрез собствен експортиращ механизъм. Консумацията (л/100км) е графично представена, така че да показва пиковете при експлоатацията на превозните средства. Периодите на движение с повишена консумация на гориво се отчитат и са достъпни в детайлния анализ от модул Гориво.


Гуми

Модул “Гуми” съдържа информация за всички налични в автопарка гуми - монтирани на автомобилите или на съхранение в склад. Системата отчита смяната, следи и сумира изминатите километри на всяка гума и алармира за необходимост от подмяна, като по този начин повишава сигурността и контролира разходите.
Превозни средства

Модул “МПС” съдържа списък с всички превозни средства, управлявани от компанията, с възможност за групиране по удобен за мениджъра на автопарка начин. Съхранява данни за: регистрационен талон; допълнителни лицензи и разрешителни; информация за гаранция на автомобила; ремонти и подменени части; опис на допълнително оборудване и аксесоари; норми за оптимален работен режим; хронология на събития и инциденти; техническо състояние; история на водачите и др.Застраховане и Лизинг

Възможност за въвеждане на всички видове застрахователни полици и лизингови договори. Следи и предупреждава за предстоящи плащания, падежи, срокове на договори и полици. Отчита щетимостта на автомобилите и предоставя справка за ефективността на застраховките. В застрахователните договори се обръща специално внимание на вида на застраховката, история за щетимост, застрахователна стойност, срокове на валидност на полици и споразумения, както и дати на падежи за вноски и други.Поддръжка

Данните относно поддръжката и ремонтните дейности по автомобилите се записват в модула за "Поддръжка на автопарка". Има възможност за въвеждане на гаранционна информация за извършените разходи, за вложените резервни части, както и за гаранционните условия, предоставени от сервиза, извършил ремонтните дейности. Приложението автоматично генерира необходимите резервни части и консумативи към графика за сервизно обслужване според спецификацията на автомобилния производител.Други разходи

Такси, разходи по почистване и поддръжка, тунинговане или надграждане, монтирането на допълнително оборудване и всякакви допълнителни разходи, които са направени за автомобила, се отчитат в модул "Други Разходи". Тези данни влизат в изготвянето на детайлния анализ за стойността на автопарка и оперативните разходи по поддръжката му.

Анализ на разходите

Този модул сумира всички разходи, възникнали в даден период, и тяхното движение във времето, давайки възможност за по-коректно прогнозиране на бюджета за поддръжка и развитие на автопарка на компанията. Спомага прогнозирането на очакваните разходи по поддръжка и сервизиране, застраховане, лизинг, гориво, такси и данъци и други.

Оценка на риска

Регистриране на случаи, в които МПС от автопарка е било неизползваемо за дълъг период от време поради авария или инцидент, предоставяйки възможност за изготвяне на доклад и подобряване на планирането.


Предупреждения

Действия и събития като Поддръжка, Технически инспекции и прегледи, Гаранционни срокове, Дължимост на плащания, Лицензи, Застраховки, Разрешителни и Всякакви други дейности, които предстои да се случат в бъдещ период, се записват в модула за "Напомняне на събития", с цел превенция на нежелани събития и състояния.